मेरा प्रिय फूल 
मम प्रियं पुष्पम्
Mera Priya Pushp


पृथिव्यां पुष्पाणि विविधानि सन्ति । तेषु सर्वेषु गुलाबं प्रेम करोमि।

गुलाबः पुष्पाणां राजा अस्ति। अस्य पत्राणि अतीव सुन्दराणि सन्ति । गुलाबस्य काण्डे कण्टकाः सन्ति। गुलाबस्य गन्धः मनः प्रीणयति।

गुलाबस्य विविधाः वर्णाः सन्ति । हाराः पुष्पगुच्छाः च गुलाबैः निर्मिताः भवन्ति । गुलाबजलं गन्धं गुलकन्दं च गुलाबैः ।

अस्माकं प्रथमः प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरूः रक्तगुलाबं बहु रोचते स्म।

गुलाबवृक्षः अस्माकं प्राङ्गणस्य सौन्दर्यं दुगुणं करोति।