मेरी छोटी बहन
मम लघु भगिनी
Meri Choti Behan


मम अनुजभगिन्याः नाम डॉली अस्ति।

डॉली केवलं चतुर्वर्षीयः अस्ति। सा बालमन्दिरं गच्छति। सः समग्रं वर्णमालाम् स्मरति। सा सुमधुरस्वरे बहूनि काव्यानि पठति

डॉली पुतलीभिः सह क्रीडितुं बहु रोचते। सा नूतनानि पुतलीनि क्रीणाति एव। कथाश्रवणम् अपि सः बहु रोचते। रक्षाबन्धनदिने मां राखीं बध्नति। अहं तस्मै कानिचन उपहाराः ददामि।

सत्यमेव, डॉली अस्माकं गृहे मनोहरः पुतली अस्ति।