मेरा शहर
मम नगरम्
Mera Shaher


अहं मुम्बईनगरे निवसति। मुम्बई महाराष्ट्रराज्यस्य राजधानी अस्ति । भारतस्य बृहत्नगरेषु मुम्बई-नगरं गण्यते ।

मुम्बई-नगरं अरब-सागरस्य तीरे स्थितम् अस्ति । व्यापारस्य महत् केन्द्रम् अस्ति । एतत् नगरं देशस्य सर्वेषु भागेषु सम्बद्धम् अस्ति । अत्र बहवः कार्यालयाः, बैंकाः, सिनेमागृहाणि, होटेलानि च सन्ति । चौपट्टी, जुहू बीच, गेटवे आफ् इण्डिया, हेगिंग गार्डन, कमला नेहरू पार्क इत्यादीनि अत्र मनोहरस्थानानि सन्ति । रानीबागः अत्र प्रसिद्धः चिडियाघरः अस्ति । अत्रत्यः संग्रहालयः अपि भ्रमणीयः अस्ति ।

मुम्बई एकं पञ्चराङ्गीनगरम् अस्ति । इसे 'लिटिल इण्डिया' भी कहते हैं।