डाकिया
डाकपालः
Postman


डाकपालः एकः सरकारी कर्मचारी अस्ति। सः खाकी परिधानं धारयति। तस्य स्कन्धे खाकीपुटं लम्बते। तस्मिन् अक्षराणि सन्ति।

डाकपालः डाकालये कार्यं करोति। सः पत्र-पेटिकातः पत्रं बहिः निष्कासयति। सः तानि पत्राणि डाकघरं प्रति आनयति। सः बहिः आगतानि पत्राणि वितरितुं द्वारे द्वारे गच्छति।

डाकपालः अस्माकं महती सेवां करोति। अस्माभिः तस्य सर्वदा आदरपूर्वकं व्यवहारः कर्तव्यः।