तोता
शुकः
Parrot 


शुकः सुन्दरः पक्षी अस्ति

शुकस्य वर्णः हरितवर्णः भवति । अस्य तुण्डं रक्तं किञ्चित् कुटिलं च भवति । तस्य कण्ठे कृष्णपट्टिका अस्ति ।

शुकस्य स्वरः अतीव मधुरः अस्ति। शिक्षिते सति 'राम-राम', 'नमस्ते' इत्यादीनि वक्तुं शक्नोति।

जनाः शुकान् धारयन्ति। तं पञ्जरे धारयन्ति। शुकाः हरितमिर्चं, अमरूदं च बहु रोचन्ते ।

शुकः बालकानां प्रियः पक्षी अस्ति ।